موضوعی که به کسی ربطی نداشت!!!!

موشی در خانه صاحب مزرعه تله موشی دید!!!   به مرغ و گاو و گوسفند خبر داد.

همه گفتند:تله موش مشکل توست و به ما ربطی ندارد!ماری در تله افتاد و زن مزرعه دار را

گزید! از مرغ برایش سوپ درست کردند!گوسفند را برای عیادت کنندگان سر بریدند!گاو را

برای مراسم ترحیم کشتند و در این مدت موش از سوراخ دیوار نگاه میکرد و به مشکلی که

به دیگران ربط نداشت فکر میکرد ! ! ! ! !‌

/ 0 نظر / 7 بازدید