دو......لمه؟/

نشنو از نی ،نی حصیری بی نواست ....

.......بشنو از دل ،دل حریم کبریاست

نی بسوزد خاک و خاکستر شود ....

..........دل بسوزد خانه  دلبر شود

/ 0 نظر / 6 بازدید