...

میگن زندگی مثل دیکته ست

                               هی غلط می نویسی پاکش می کنی

دوباره غلط می نویسی پاکش می کنی

                                           غافل از اینکه یه روز داد میزنن

               میگن ورقه ها بالا وقت تمومه...

 / 2 نظر / 6 بازدید
دعادست

عین همین ماه رمضون که امروزش گفتند ورقه ها بالا خدا کنه روسفید باشیم عید اثبات بندگی مبارک [لبخند]

جیگیلی

خنده ام میگیرد از عشهای امروزی با تلفن شروع میشوند به تختخواب ختم میشوند